Co to jest RODO?

 1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
 2. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANNA RADA – RADOSTAN ANNA RADA z siedzibą w Jerzmanicach-Zdroju 41B, 59-500 Złotoryja, NIP: 6941675058. Nasze dane kontaktowe: kontakt@radostan.pl
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

 1. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
  • Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
  • Realizacji zamówień
  • Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku
  • Wysyłania Newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter
  • Tworzeniu baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z RADOSTAN ANNA RADA
  • Ulepszeniu naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu
  • W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

 1. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas trwania umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wycofania zgody.

Jakie mają Państwo prawa?

 1. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 2. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie w trakcie procesu zapisu na warsztat spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.

Komu przekazujemy Państwa dane?

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. kurierom.